EĞİTİM

Sorgulamaya Dayalı Akademik Eğitim // Eğitim ModelleriSORGULAMAYA DAYALI AKADEMİK EĞİTİM - ANLAMLI ÖĞRENME MODELİ 

Okulumuzda Sorgulamaya Dayalı Akademik Eğitim ve Anlamlı Öğrenme Modeli uygulanmaktadır. Bu öğrenme modeline göre öğrencilerden beklenenler sadece bazı bilgileri ezberlenmeleri veya mekanik işlemleri yapmaları değil, bunun çok daha ötesinde, konuların altında yatan nedenleri fark etmeleri ve muhakeme etmeleridir. Sorgulamaya Dayalı Akademik Eğitim ve Anlamlı öğrenme, öğrencilerin konuları anlayarak öğrenmeleri ile mümkün olabilmektedir. Bir konunun anlaşılarak öğrenilmesi o konunun başka konularla ilişkilendirilmesiyle ortaya çıkar. Birey, konular arasında veya günlük hayatla anlamlı ilişkiler kurabiliyorsa o konuları anlamlı olarak öğrenir.

Öğretmenlerimiz, özellikle küçük gruplarla gerçekleştirdikleri etkinlikler yoluyla eski konularla yeni konular arasındaki ilişkilerin kurulması için çaba gösterir ve öğrencilerimizin anlayarak öğrenmesini sağlamaya çalışırlar. Sorgulamaya Dayalı Akademik Eğitim ve Anlamlı Öğrenme Modelinde sınıf içi öğrenme ortamları öğrencilerin konuları ilişkilendirebilmesi için düzenlenir. Öğretmen konular arası ilişkiler kurulmasına dönük öğrenme etkinlikleri sunar. Her sınıf düzeyinde ve her derste öğretimin amacı, anlamanın desteklenmesidir. Dolayısıyla Deva Okulları’na devam eden tüm öğrencilerimiz anlamlı öğrenme için fırsatlar bulurlar. Öğrencilerimiz sadece bilgi, süreç ve becerileri öğrenmekle kalmayıp aynı zamanda neyin neden yapıldığını da öğrenip bu konularda muhakeme ve akıl yürütme becerilerini kullanırlar.  

Sorgulamaya Dayalı Akademik Eğitim ve Anlamlı Öğrenme Modelinde öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun öğrenme ortamları tasarlanırken öğretim teknolojilerinden de faydalanılır. Öğretim teknolojileri anlamlı öğrenmeyi desteklemek için kullanılır ve öğrencilerin konu ve birbirleriyle olan etkileşimini arttırmayı hedefler. Bu amaçla kullanılacak eğitim materyal ve teknoloji araçları ihtiyaç duyulan bilgisayar ve internet teknolojileri de dahil olmak üzere çağın gerektirdiği fen ve matematik laboratuvar deneyimlerini de içermektedir. Öğrencilerimiz her türlü eğitim aracını anlamayı desteklemek amacıyla kullanırlar. Bu bağlamda, başta öğrenciler ve öğretmenler olmak üzere Deva Okulları’nda yer alan tüm paydaşların birer teknoloji lideri olması da hedeflenmektedir.

Sorgulamaya Dayalı Akademik Eğitim ve Anlamlı Öğrenme Modeli öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını dikkate alarak öğrenme ortamlarının öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmasını önerir. Bunun yanı sıra, öğrenmenin bireysel olduğu kadar sosyal bir olgu olduğu gerçeğinden yola çıkılarak öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin karşılıklı etkileşimi de desteklenir. Sorgulamaya Dayalı Akademik Eğitim ve Anlamlı Öğrenme için bireysel çalışmayı, grup çalışmasını ve tüm sınıfla beraber çalışmayı gerektiren öğrenme etkinlikleri tasarlanır ve uygulanır. Tüm bunlar yapılırken öğrencilerimizin okul, ders, ve öğrenme ile olumlu tutum ve görüşlere sahip olmasının gerekli olduğu kabul edilir ve öğretmenlerimiz bunun için çalışmalar yaparlar.

ÖĞRETMENLERİMİZ

Alanlarında deneyimli öğretmenlerimiz Sorgulamaya Dayalı Akademik Eğitim ve Anlamlı ÖğrenmeModelini destekleyecek bilgi, beceri ve tutumlara sahiptir. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin öğrenme hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını düzenli olarak yapılan yazılı yoklama, konu tarama, deneme sınavı gibi yollarla olduğu kadar bir öğrenme ürünü ortaya çıkaracak projelerin sonuçlarını izleyerek de takip ederler. Bu tür ölçme ve değerlendirme etkinlikleri sonucu elde edilen verilere dayalı olarak öğretim süreçleri de öğretmenlerimiz tarafından şekillendirilir. Tüm bunların yanında öğrencilerimizin bireysel ihtiyaçları da belirlenerek gerekli öğretim çalışmaları planlanır ve uygulanır. Öğretmenlerimiz düzenli ve kesintisiz olarak hizmet içi eğitim seminerleri alır ve buradan edindikleri bilgi ve deneyimleri sınıflarında kullanırlar. 

İlkokul Uygulamaları

  • Sorgulamaya Dayalı Akademik Eğitim Programı
  • Keşif Atölyesi (Bilim ve Deney Laboratuvarları)
  • Smart Languages
  • Akıl Laboratuvarı
  • Ustalıklı İletişim
  • Değerler Eğitimi
  • Spor ve Salon Sanatları
  • Dünya Kültürleri
  • Destekleyici Yetenek Gelişimi
  • Üstün Zekâlılar Eğitimi